buitengewone ledenvergadering

06 Mrt buitengewone ledenvergadering

in verband met het coranavirus en het hieraan door het kabinet opgelegde besluit van sluiting, van de accommodatie,

tot 6 april  heeft het bestuur besloten de buitengewone ledenvergadering tot nader order uit te stellen

 

Agenda buitengewone ledenvergadering

datum wordt nog bekend gemaakt

  1. Opening
  2. Verslag bestuur
  3. Financieel verslag
  4. Verkiezing bestuur:          M. Wit (aftredend niet herkiesbaar)

B.Goslinga (aftredend niet herkiesbaar)

Voorstel nieuwe voorzitter                GW.Hofman

Voorstel nieuwe penningmeester      G.Mos-de Hommel

Nieuw algemeen bestuurslid

  1. Planning financiën
  2. Plannen met betrekking tot de kascommissie
  3. Rondvraag
  4. Sluiting

 

Toelichting:

Tegenkandidaten voor punt 4 kunnen ,ondertekend door tenminste 3 leden, voor aanvang van de vergadering worden ingediend bij de secretaris.

 

Alleen leden hebben toegang tot deze vergadering.

Stemgerechtigd zijn leden van 12 jaar en ouder